Bento

Meal box with rice and vegetables

  • Chicken katsu Bento £10
  • Pork katsu bento £10
  • Chicken karaage Bento ( gluten free) £10
  • Beef Menchi Bento £10
  • Potato Croquette Bento(vegetarian) £9.50
  • Tofu Bento (Vegan, gluten free) £9.50
  • Miso salmon bento £11.50