Bento

Meal box £10

  • Chicken katsu Bento
  • Chicken karaage Bento ( gluten free)
  • Beef Menchi Bento
  • Potato Croquette Bento(vegetarian)
  • Tofu Bento (Vegan, gluten free)