Set Menu

(v) Vegetarian food (vv) Vegan food (g) Gluten free available (50pence plus) Please tell our staff

+3 cold veggie, rice and miso soup

Pork katsu

£11.50

Chicken katsu

£11.50

Beef menchi

£11.50

Chicken karaage (g)

£11.50

Chicken teriyaki (g)

£12.00

Tofu teriyaki (vv,g)

£10.00

Potato & pumpkin croquette (v)

£10.00

Agedashi tofu (vv)

£10.00

Miso salmon (g)

£13.50

Nasu dengaku (vv,g)

£10.00

Sanzai-set